Asdep | Konular | Kitaplar

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ

"Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri", DPT tarafından planlanarak uygulamaya geçirilen Projenin DetaylarıProjenin Başlangıcı:

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanan 2006-2010 dönemi Eylem Planında "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri" adıyla bir eylem öngörülmüştür.

Söz konusu eylemde sorumlu kuruluş olarak (mülga) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM) belirlenmiş ve adı geçen eylemin hayata geçirilmesi görevi SYDGM'ye verilmiştir.

Projeyi hayata geçirmekle görevli kurum olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü TÜBİTAK ile işbirliği içinde projenin yürütülmesi için 5 Aralık 2008 tarihinde ön protokol imzalamıştır. 16.01.2009 tarihinde ise Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım EKREN, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından projenin TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yapılmasına ilişkin niyet protokolü imzalanmıştır. 11 Mayıs 2010 tarihinde "Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi Sözleşmesi" taraflarca imzalanmıştır.

Proje hâlihazırda 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı ana hizmet birimi olarak yapılandırılan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Projenin Amacı:
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi sosyal yardım alanının temel problemi olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliğini gidererek kurumsal bir sosyal yardım sisteminin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda amaçları;

Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımlar tek çatı altında topla­nması, sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi,

Çeşitli sosyal yardım başvurularının elektronik kanallardan yapılabilmesi,

Özürlüler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi paylaşımı ve etkin denetimin sağlanması,

Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilmesi ile sosyal yardım kararlarının etkinleşmesi ve daha adil kaynak dağıtımının sağlanması,

Vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin tek noktadan ulaştı­rılması, sosyal yardım konusunda etkin yönlendirmenin yapılabilmesinin sağlanması,

Oluşturulacak karar destek sistemi ile sosyal güvenlik politikalarının des­teklenmesi olarak öngörülmüştür.

Projenin Paydaşları:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Valilikler, Yerel Yönetimler ile diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları olarak belirlenmiştir.

Projenin Yöntemi:
TÜBİTAK ile yapılan teknik çalışmalar sonucunda proje 3 aşamalı olarak kurgulanmıştır.

İlk aşama: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile SYDV’ler arasında Yönetim Bilgi Sistemlerinin oluşturulması.

İkinci aşama: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, (mülga) SHÇEK, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve SGK’nın veri tabanlarının entegre hale getirilmesi.

Son aşama: Kamu kurumları ile yerel yönetimler ve STK'lar arasında bilgi paylaşımına olanak sağlayan bir mekanizma oluşturulması.

Söz konusu aşamalarda gerekli olan modüllerin parça parça 8-12 aylık periyotlar ile hizmete alınması ve SYD vakıfları tarafından kullanılması öngörülmekte olup; birkaç modül aynı anda işlevsel hale getirilecektir.

Yöntem olarak her bir modül çalışması öncelikle Strateji Geliştirme Müdürlüğünün koordinasyonunda, TÜBİTAK proje ekibinin, Genel Müdürlükteki ilgili birimlerin, SYD Vakıflarının ve modülle ilgili diğer dış paydaşların katılımının sağlandığı analiz çalışmaları ile başlamaktadır. Analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan “Müşteri İsterleri Dokümanı”na uygun olarak yazılım TÜBİTAK tarafından tamamlandıktan sonra bahsedilen ilgili birimlerin katılımıyla test çalışması ile modülün yaygınlaştırmaya uygun olup olmadığı denenmektedir. Modülün uygun bulunması durumunda pilot bölge uygulamasının ardından eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmakta ve modül aşamalı olarak Türkiye genelinde kullanıma açılmaktadır. Her ne kadar analiz çalışmaları sonucunda hazırlanan “Müşteri İsterleri Dokümanı” ile modülün işleyişi ortaya çıkarılmış olsa dahi modüle ilişkin değişiklikler ve iyileştirmeler yazılım, test, eğitim, yaygınlaştırma ve uygulama aşamalarında da devam edebilmektedir.

Modüller:
Vakıf Otomasyonu
- Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı (ŞESY) Modülü

- Yardımlar Modülü

- GSS Gelir Tespit Modülü

- Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Düzenli Yardım Modülü

- 2022 sayılı Kanun Aylıkları ile Evde Bakım ve Muhtaç Aylığı Modülü

- Vakıf Kaynak Yönetimi (Muhasebe) Modülü

- Vakıf İnsan Kaynakları Modülü

- Projeler Modülü

Sosyal Yardım Portalı
- İletişim Modülü

- Dış Kullanıcılarla Entegrasyon Modülü

SYGM Otomasyonu
- SYGM Yardımlar Modülü

- SYGM Kaynak Yönetimi Modülü

- Vakıf Teftiş Modülü

- Demirbaş ve Stok Yönetimi Modülü

- Satın Alma Modülü

- Elektronik Dokümantasyon Yönetim Modülü

Gelinen Nokta:
Şartlı Sağlık ve Eğitim Yardımları Modülü: Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesinin ilk aşama çalışmaları kapsamında, SYGM tarafından yürütülen en önemli yardım programlarından birisi olan Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımı Programı modülünün yazılımı tamamlanmıştır. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Programı Modülü bahsi geçen yardım programına başvuran kişinin muhtaçlığının merkezi veri tabanları (13 ayrı kurumdan 28 web servisi ile sorgulama) kullanılmak suretiyle tespitini, eğitime devam durumlarının online olarak Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul veri tabanından ve sağlık kontrollerine ilişkin verilerin de Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden (AHBS’den) online olarak çekilmesini ve tüm işlemlerin web tabanlı olarak yürütülmesini sağlayan e-Devlet uygulamasıdır. 2009 yılı Aralık ayı itibariyle Ankara İlinde pilot uygulamaya açılan Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Programı modülü ile Ziraat Bankası ve PTT’den yapılacak ödemelere ilişkin veri alışverişi mekanizması oluşturulmuştur.
Yardımlar Modülü: Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Modülünün genişletilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte Yardımlar Modülü tamamlanmış ve tüm yardım işlemlerinin başvurudan karar ve takip aşamalarına kadar elektronik bir sistem üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır.
GSS Gelir Tespit Modülü: Genel sağlık sigortasının 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelmesi ile birlikte yoksulluk/ gelir durumunun tespiti işlemlerini yürüten Vakıfların online sorgulama yapabileceği ve tespit işlemi ile SGK’ya durumun bildirilmesi işlemlerini yürütebileceği modül tamamlanmıştır.
Vakıf Kaynak Yönetimi (Muhasebe) Modülü: Diğer Modüller ile entegre şekilde çalışan ve birçok kaydın otomatik olarak hazırlanmasını sağlayarak kullanıcı hatası olasılığını azaltan modül Yardımlar modülü ile eşanlı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Düzenli Yardım Modülü: Hedef kitledeki kadınlara düzenli olarak nakdi yardım yapılmasını ve durumlarının otomatikman takip edilmesini sağlayan modülün yazılımı tamamlanmıştır. Modülün nisan ayında kullanıma açılması planlanmaktadır.
Vakıf İnsan Kaynakları Modülü: Vakıf personel işlemlerinin muhasebe modülünü ile entegre çalışmasını sağlayan Vakıf İnsan Kaynakları Modülünün yazılımı tamamlanmıştır. Yıl içinde kullanıma açılması planlanmaktadır.

2022 sayılı Kanun Aylıkları ile Evde Bakım ve Muhtaç Aylığı Modülü, ile Projeler Modülünün 2012 yılının dördüncü çeyreğinde kullanıma açılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

"Bilgi Toplumu Stratejisi bütünleşik yardım, yardımlar tek elden"