Asdep | Konular | Kitaplar

Heyet ve Hastalık Raporu Alma Prosedürü

Heyet ve Hastalık Raporu Alma Prosedürü Nedir?

Heyet ve Hastalık Raporu Alma Prosedürü

HASTALIK RAPORU, HASTALIK ve REFAKAT İZİNLERİ


PROSEDÜR:

 Akademik ve idari personelin hastalık raporları, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenir.

 Memurların hastalık raporlarının geçerli olması için tedavi görülen kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilmesi gerekir.

 SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve 10 günü aşmayan raporlar, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onanması halinde geçerli olur.

 Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

 Yukarda belirtilen azami süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

 Memura tek hekim tarafından bir defada en çok 10 gün rapor verebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

 Kontrol muayenesi sonrasında hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

 Memurlara bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Yıl içerisinde tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri raporların toplamının 40 günü aşması halinde, aşan ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekir.

 Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

 Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurlara hastalık raporları ilgili ülkenin mahalli mevzuatına göre düzenlenir.

 Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahalli mevzuatında tespit edilmiş süreler kadar hastalık raporu düzenleyebilirler. Bu şekilde alınan raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

 Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir. Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

 Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı bulunan disiplin amirine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

 Yıllık izinlerini yurt dışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları dış temsilciliklerde onaylanmaları müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirine intikal ettirilir.

 Geçici görev veya vekalet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

1 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete.

 Memurun aldığı hastalık raporunun yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde
bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu durum karşısında memur bildirimin yapıldığı günü takip
eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevine başlamayan memurlar izinsiz
ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili Kanun ve yönetmelik hükümlerince
işlem yapılır.

 Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması ile acil
vakalar hariç, memurun mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından
alınması zorunludur.

 Alınan raporlarda tereddüt bulunması halinde, memur sağlık iznini kullanmaya devam ederken, Sağlık
Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve
sonucuna göre işlem yapılır.

 Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir
hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi şartıyla, aylık ve
özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 657 sayılı Kanunun 105. Maddesinde belirtilen süreler kadar izni kullanan memurun, bu iznin sonunda
işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir. Bu rapor, yurt
dışındaki memurlar için mahalli usule göre düzenlenir2.

 Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık iznin bittiği
tarihten önce bitmesi halinde, memur kalan yıllık izninin kullanmaya devam eder.

 Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan
kısmından daha fazla olması halinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması
zorunludur.
 Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izni ile yıllık izninin aynı
tarihlerde bitmesi halinde memur izinlerinin bittiği tarihte göreve başlar.
 Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103. Maddesine göre
kullandırılır.
 Memura refakat izni verilebilmesi için,
 Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba eş ve çocuklarından birinin,
 Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana,
baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir
hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.
 Refakat süresi 3 ay olarak verilir. Gerekli görülmesi halinde bu süre 3 ay daha uzatılabilir. Bu
şekilde aynı kişi ve vakaya dayalı verilecek refakat izninin toplam süresi 6 ayı geçemez.
 Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
 İzin süresi içerisinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini
beklemeden görevine başlar.
 Refakat izni kullanan memurun aylık ve özlük hakları korunur.
 Memurlara verilen istirahat sürelerinin sağlık iznine çevrilmesi atamaya yetkili amir ya da
yetkilendirdiği üst yönetici tarafından yapılır.
 Üniversitelerde akademik personel, hastanede yattığı süreler dahil bir kerede ya da aralıklı olarak aldığı
raporların toplamı (heyet raporu dahil) bir takvim yılında 30 günü aşan kısmı için “gelişme güçlüğü”
ödenmez.
 Bayan akademisyenlerde bu süreye doğum öncesi ve doğum sonrası için 15 gün daha ilave edilir. Bu
süreyi aşan günler için “gelişme güçlüğü” ödenmez.
 İdari personel için hastanede yatılan süreler ve alınan heyet raporları için maaşında bir kesinti

Yukarıda "kamuda rapor nasıl alınır?, memurların rapor prosedürü, refakat izni alabilme prosedürü, sağlık raporu mevzuatı" anlatıldı.