Asdep | Konular | Kitaplar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Yardım Türleri ve Başvuru Koşulları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Yardım Türleri ve Başvuru Koşulları


Her il ve ilçede bulunan vakıflara başvuruda gerekli şartları sıralayalım

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI YARDIM TÜRLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

İl /İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunacak vatandaşlar;
Fakru Zaruret içinde ve Muhtaçlık durumlarını, Kanunla kurulu Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabii olmadıklarını ve bu kuruluşlardan aylık ve/veya gelir almadıklarını belgelemek zorundadırlar.

Vatandaşlar, öncelikle ikamet ettikleri ilçe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuracaklar ve kayıtlarını yaptıracaklardır. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtları olmayan ve kayıtlı olup yardım yapılmadığını belgelendiremeyen vatandaşlarımızın başvuruları İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Genel Yardımlar için Başvuru Koşulları
Eğitim Yardımı için Başvuru Koşulları
Sağlık Yardımı için Başvuru Koşulları
Diğer Yardımlar

A) Genel Yardımlar:

1. İstanbul İl Hudutlarında veya ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızdan istenen belgeler:
• Dilekçe
• İkametgah Belgesi
• Fakirlik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Varsa Yeşil kart ön yüzü Fotokopisi
• İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım yapılmaması konusunda yazı.
2. İstanbul İl Hudutlarında veya ilçelerinde ikamet etmeyen vatandaşlarımızdan istenen belgeler :
• Dilekçe
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Varsa Yeşil kart ön yüzü fotokopisi
• Diğer Belgeler (Geliş Bileti, Sevk Kağıdı..vb.)

B) Eğitim Yardımları

(İlköğretim ve Lise öğrencilerine yapılmaktadır)

1. Bir Defaya Mahsus yapılacak Eğitim Yardımları başvurularında vatandaşlarımızdan İstenen belgeler:
• Dilekçe
• İkametgah Belgesi
• Fakirlik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Öğrenim Belgesi

2. Sürekli Eğitim Yardımları başvurularında vatandaşlarımızdan istenen belgeler:
• Vakfımızdan alacağı başvuru Formu
• İkametgah Belgesi
• Fakirlik Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• Öğrenim Belgesi
• Ailenin Gelir Durumunu belirtir belge
• Varsa Yeşil kart ön yüzü fotokopisi

"SAĞLIK DESTEK YARDIMLARI"
PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1.Amaç;

Genel Sağlık Sigortasına veya Yeşil Kart uygulaması dışında farklı bir uygulamaya geçilinceye kadar; 3816 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, sosyal güvenceden yoksun olmalarına karşılık Yeşil Kart alamayacak durumda olanların ödeme güçlerini aşan, özel kanunlarla ücretsiz tedavileri sağlananların karşılanmayan sağlık giderleri ile ülkemizde bulunan yabancıların tedavi giderlerinin karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak başvurulara yönelik usul ve esasların tespiti amaçlanmıştır.

2. Kapsam;

1) Yeşil Kartlıların, 3816 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan sağlık giderleri,
2) Yeşil Kart için başvuruda bulunan ancak yeşil kart talebi reddedilenlerin"ödeme güçlerini aşan sağlık hizmetleri ve giderleri,
3) Yeşil Kartı olmayanların sağlık giderleri,
4) 2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta olanların, anılan Kanunla sağlanan ücretsiz tedavi hakkı dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri,
5) Kimsesiz, bimekan kişilerin 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme, ortez ve protez bedelleri,
6) Türkiye'de bulunan yabancıların tedavi giderleri,
7) Özel merkezlerdeki diyaliz giderleri,

3. Başvuru Şartlan;

1. Talep edilen sağlık giderini karşılayacak ekonomik güçte olmaması,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaması, aylık ve gelir almaması, (kendisi ve eşi)
3. Başvurana kanunen bakmakla yükümlü olan var ise bu kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaması,
4. Başvurunun yukarıdaki kapsamda yer alan sağlık hizmet ve giderlerine yönelik olması,
5. Başvuru konusuna göre, bu yardım programında yer alan belgeleri vakfa ibraz etmesi,

4.Başvuru Yeri:

Mükerrer yardımların önlenmesi bakımından başvurunun, hastanın ikamet ettiği yerdeki Kaymakamlık/Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması esastır.

5.Başvuru şekli:

Başvuru bizzat yapılmalıdır.
Başvuru sahibinin hastalığı nedeniyle, vakfa bizzat başvuruda bulunamaması halinde, hasta yakını tarafından başvuru yapılabilir.

6. Genel Esaslar;

(1) Sosyal guvenlik sorgulamalan sonucunda kendisi, esi veya bakmakla yukumlulerden birinin sosyal guvenlik kurulusuna tabi olmasi nedeniyle saghk guvencesinin bulunmasi veya sosyal guvencesiz olmasina karsjlik saglik giderlerini karsilayacak maddi guce sahip olmasi durumunda, SYD Vakiflannca saglik destek yardimi yapilmaz.

(2) SYDVakfina saglik destek yardimlan icin ba§vuruda bulunulmasi, (Ye§il Kartli dahi olsa) vakifca mutlak surette basvuru konusu saglik giderinin karsilanacagi anlamina gelmez. Başvurunun vakif mutevelli heyetince degerlendirilmesi ve uygun gorulmesi halinde saglik destek yardimi yapilmasi mumkundur.

(3) Saglik destek yardim tutan, SYD Vakiflannin mutevelli heyetlerince uygun gorulen tutardir. Yardim tutan, saglik giderinin tamamina yonelik olabilecegi gibi basvuranin ekonomik gucu de dikkate ahnarak katki seklinde de olabilir.

(4) Saglik destek yardiminin mahallinde vakiflarca karşılanması esastır Yardim yapilmasi SYDVakıf mutevelli heyetlerince Fondan ek kaynak gonderilmesi sartına bağlanamaz.

(5) SYDVakiflarının aylık mali durumları SYDTFonu tarafindan izlenebildiginden, kasa+banka mevcutları yeterli olan SYDVakiflarının saglık destek yardımları için ek kaynak talepleri SYDTFonundan karsilanmayacaktir.

(6) Uygulamaya ilişkin ekteki belgelerin tamami vakifça coğaltılacak ve yardım konusuna göre ilgililerince duzenlenmek uzere basvuru sahibine verilecektir.

(7) Basvuruda bulunanin, saglik yardimi konusuna gore, istenen belgeleri SYDVakfina ibraz etmesi gerekmektedir.

(8) Ayakta tedavilerde gerekli tıbbi malzeme-cihazlara iliskin saglik kurulu raporlannda, tibbi malzeme ve cihazin adi, niteligi mutlaka belirtilecektir.

(9) Yuksek tutarli tibbi cihazlar (ev tipi vantilator, bibap cihazi gibi) ile gelişme geriligi olanlann büyüme hormonu ilaçlarına yonelik saglik kurulu raporlarında, "hasta icin hayati öneme haiz olduğunun belirtilmesi" gerekmektedir.

(10) Oksijen konsantratörü, bibap cihazi gibi meskende kullanilabilecek tibbi cihazlar, vakfın kayitlarında izlenecek, kullanimi vatandaşa verilecektir. ihtiyacin kalmamasi halinde geri alınarak ihtiyac sahibi diger vatandaşların kullanimi saglanacaktir.

(11) SYDVakiflannca ilaclann eczanelerden temini Emekli Sandigmm "Kamu Kurum ve Kurulusları Regete Kontrol Uygulamasi" sistemi uzerinden saglanacaktir.

(12) Hastanelerce duzenlenecek belgeler mühürsüz ve isimsiz olmayacaktir. "Tanı- Tedavi Durum Belgesiyle" hastaneye basvuranlar, hastanece yapilacak ayakta tetkik ve tedavi masraflanm kendisi karsilamayi taahhüt etmiş sayilacaktir.

7.BAŞVURULARIN KAPSAMI- GEREKLİ BELGELER- İŞ VE İŞLEMLER

7.1. YEŞİL KARTLI VATANDAŞLARIN 3816 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OLAN TEDAVİ GİDERLERİ

Yeşil Kartlıların 3816 Sayılı Kanun kapsamında olan sağlık hizmetleri için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflannca, herhangi bir sağlık kuruluşuna sevk ya da taahhütte bulunulmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.

Başvuru sahibine "Yeşil Kartlı Bilgilendirme Yazısı" verilecektir.

7.2. YEŞİL KARTLI VATANDAŞLARIN 3816 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN SAĞLIK GİDERLERİ,

7.2.a. Başvuru kapsamı;

(1) Ayakta tedavilerinde gerekli, kolostomi torbası, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, solunum cihazları, şeker ölçüm cihazı gibi tıbbi malzeme ve cihaz bedellerine,

(2)Tedavi gören hastanın, hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 gün içinde yeşil kart çıkartması durumunda, acil olmayan tedavi giderlerine,

(3) Yeşil Kartlı anne ve babanın yeni doğan bebeğine, doğduğu tarihten 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavi giderierine,

(4) Tedavi gören hastanın, hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda, tedavi giderlerine,

(5) Türkiye'de satışı olmayan (ithal izni olmayan) ilaçlar ile Bütçe Uygulama Talimatında yer almayan ilaçlara,

ilişkin başvuruları kapsar.

7.2.b. Başvuru için gerekli belgeler;

1.Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2.Nüfus cüzdan fotokopisi (evli ise eşinin de)
3.ikametgah belgesi,
4.Yeşil Kart örneği,

7.2.a.'daki kapsama göre, vakıfça istenecek ek belgeler :
• 7.2.a.bölümünün (1) maddesi kapsamındaki başvurular için,
* Tıbbı malzeme veya cihazın gerektiğine dair sağlık kurulu raporu,
• 7.2.a. bölümünün (2), (3), ve (4) üncü maddesi kapsamındaki başvurular için,
* "Yeşil Kart Tedavi Durum Belgesi" EK:4 (vakıf tarafından verilecek)
* Hastane hizmet dökümü
* Epikriz raporu

7.2.c. Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler:

Başvurular, 7.2.b'de (1.2.3.ve 4) yer alan belgelerin eksiksiz olarak vakfa verilmesi suretiyle yapılır.

Belirtildiği şekilde başvuran hakkında yapılan sosyal güvenlik sorgulamaları sonucunda, sosyal güvencesi ile sağlık güvencesi olmadığı tespit edilen yeşil kartlıların;

7.2.a. bölümünün 1. madde kapsamındaki başvurular için,

Tıbbı araç ve gereçlerle ilgili alımlar yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler doğrultusunda yapılır.Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu, 3 teklif ve diğer bütün belgelerle birlikte, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

7.2.a bölümünün, 2.3.4. madde kapsamındaki başvurular için,

Vakıfça, "Yeşil Kart Tedavi Durum Belgesi" hastanın tedavi gördüğü ve borçlu bulunduğu hastane tarafından düzenlenmek geri vakfa ibraz edilmek üzere başvurana verilir.

ilgili Hastane tarafından doldurulan, "Yeşil Kart Tedavi Durum Belgesinin" (3), (4) ve (5) maddelerinde yer alan bilgilerden; hastanın tedavi tarihi ile yeşil kart veriliş tarihi arasında geçen sürenin incelenmesi sonucunda;

Kabul edilmeyecek başvurular;

* Erişkin ve çocuk hastalar için : 90 ve 90 günden az olması ve ( 7 ) nolu (acil tedavi) kutusunun işaretlenmesi halinde,
* Anne/baba yeşil kartlı bebek için: 90 gün ve 90 günden az olması ve ( 6 ) veya ( 7 ) nolu kutulardan birinin işaretlenmesi halinde,
Başvuru kabul edilmez. Tedavi gördüğü hastaneye yeşil kart ile başvurması halinde, tedavinin ücretsiz olması gerektiğine dair Ek:3'deki "Yeşil Kartlı Bilgilendirme Yazısı" verilir.

Kabul edilecek başvurular;
* Erişkin-çocuk veya bebek için: 90 günden fazla olması ve (6 ) veya ( 7 ) nolu (acil veya acil olmayan) kutulardan birinin işaretlendiğinin tespiti halinde, başvuru kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur
* Erişkin ve çocuk hasta için: 90 günden az ve sadece ( 6 ) nolu (acil olmayan tedavi) kutunun işaretlendiğinin tespiti halinde, başvuru kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur

Başvurular, vakıf mütevelli heyetince başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir.

Vakıf mütevelli heyetince uygun görülmeyen başvurularda ret gerekçesi, uygun görülen başvurularda ise vakıfça karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karar alınır.

Vakıf mütevelli heyetince, yardım talebi uygun görülmeyen başvuru sahibine, istemesi halinde ret gerekçesi belirtilerek vakıfça yazılı bilgi verilir.

Vakıf mütevelli heyetlerince, yardım talebi uygun görülenler için gerekli işlemler verine aetirilirve ilgililerine ödemeler yapılır.

7.3. YEŞİL KART TALEBİ REDDEDİLEN VATANDAŞLARIN ÖDEME GÜÇLERİNİ AŞAN SAĞLIK GİDERLERİ
Yeşil kart için başvuruda bulunmalarına karşılık yeşil kart almaya hak kazanamayan vatandaşların, sağlık giderlerini karşılayacak düzeyde ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle, tedavilerinin vakıflarca sağlanması için yapabilecekleri başvurulardır.
Bu başvurular henüz bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce yapılabileceği gibi tedavinin sonuçlanmasını müteakip hastane, ilaç, tıbbı malzemeye yönelik yaptıkları borçların karşılanması için de olabilecektir. Bu nedenle, usul ve esaslar her iki kapsam için ayrı, ayrı düzenlenmiştir.

A) Yeşil kartı talebi reddedilenlerin henüz herhangi bir sağlık kurulusuna gitmeden vakfa yaptıkları başvurular ile ilgili olarak;
A.1.Başvuru Kapsamı

ll/llçe İdare Kurulunca, yeşil kart talebi reddedilenlerin ödeme güçlerini aşan;
• Devlet veya SSK hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,
• Devlet veya SSK hastanelerince şevkleri halinde üniversite hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,
• Kronik hastaların yataklı Veya ayakta tedavi giderleri ile (böbrek, kanser, diyabet, akciğer tüberkülozu, aids gb. hastaların diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, gibi) ayakta tedavilerinde gerekli ilaç ve tıbbı malzeme bedellerini, kapsar

A.2.Başvuru için gerekli belgeler;
1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. Nüfus cüzdan fotokopisi (evli ise eşinin de)
3. İkametgah belgesi,
4. "Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)

Yardım konusuna göre vakfa ibraz edilmesi gereken ek belgeler;
• Devlet, SSK Hastanelerindeki tedavileri için;
*"Tanı-Tedavi Durum Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)

• Üniversite hastanelerindeki tedavileri için;
* Üniversite hastanesine sevk edildiğini gösterir Devlet/SSK hastanesince düzenlenen ve 5 notu maddenin işaretlendiği "Tanı-Tedavi Durum Belgesi"
* Üniversite hastanesince düzenlenecek Tanı-Tedavi Durum Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)
• Sadece kronik hastalıklarda, ilaç-tıbbı malzeme-tıbbı cihaz için,
Sağlık kurulu raporu (İlaç, tıbbı malzeme -cihazın gerektiğine dair) ile reçete,

• Yataklı tedavilerde, ilaç-tıbbı malzeme için,
*Yataklı tedavilerde gerekli ilaç-tıbbı malzeme hastanelerce temin edilecektir. (Tedavi gördüğü hastaneye, vakıfça ödeme taahhüdünde bulunanlar için)

A.3. Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler
Başvurular, 7.3 / A.2'de (1.2.3 ve 4) yer alan belgelerin eksiksiz olarak vakfa verilmesi suretiyle yapılır. Başvuran hakkında vakıfça yapılan sosyal güvenlik sorgulaması sonucunda, sosyal güvencesi ile sağlık güvencesinin olmadığının tespiti halinde, "Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesine" bakılır. Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesinden (2) nci veya (3)üncü maddenin işaretlendiği ve yeşil kart talebinin veya vize talebinin reddedildiğinin tespit edilmesi halinde;

Hastanelerdeki tedavi başvuruları için;

Vakıfça uygun görülen 2. veya 3. basamak Devlet veya SSK Hastanesine hitaben, Ek: 6'daki Tanı-Tedavi Durum Belgesi "düzenlenir ve hastane tarafından gereği yapılmak üzere başvuru sahibine verilir.

Başvuru sahibi "Tanı-Tedavi Durum Belgesiyle" ilgili hastaneye başvurur. Bu belge ile hastaneye başvuranlar,. hastanece yapılacak ayakta tetkik ve tedavi masraflarını kendisi karşılamayı taahhüt etmiş sayılır. Tetkik ve tedavileri sonuçlandıktan sonra hastanece düzenlenmiş olan "Tanı ve Tedavi Durum Belgesi" başvuru sahibince tekrar vakfa getirilir.

İlgili Hastane tarafından doldurulan "Tanı-Tedavi Durum Belgesinin" incelenmesi sonucunda;
Tanı konulduğunun, hastalığın kronik olduğunun, ayakta veya yataklı tedavi gerektiğinin tespiti halinde başvuru kabul edilir.
*Tanı konulduğunun, hastalığın kronik olmadığının ve yataklı tedavi gerektiğinin tespiti halinde, başvuru kabul edilir.
Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.
Başvurular, vakıf mütevelli heyetince başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir.
Vakıf mütevelli heyetinin, uygun görmediği başvurular İçin ret gerekçesi belirtilerek karar alınır, istenmesi halinde başvuru sahibine, ret gerekçesi belirtilerek yazılı bilgi verilir.
Vakıf mütevelli heyetinin uygun gördüğü başvurularda ise karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karara alınır.
Karar uyarınca, vakıfça;
"SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi Tile hastaneye sevk edilir.
Hastane tarafından fatura ile diğer belgelerin vakfa gönderilmesini müteakip, kararda yer alan tutar (katkı ise, katkı dışındaki tutarın başvuru sahibince ödendiğinin belgelendirilmesi kaydıyla) ilgili sağlık kuruluşuna ödenir.

Yataklı tedavilerde gerekli ilaç ve tıbbı malzeme temini konusunda;

Vakıfça, "SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi 1' ile hastaneye sevk edilen hastaların yataklı tedavilerinde gerekli ilaç ve tıbbı malzemeler hastanelerce karşılanır. Ancak, gerekli ilaç ve tıbbı malzemenin hastane eczanesinde bulunmaması veya çeşitli gerekçelerle temin edilememesi durumunda, hastanın mağduriyetine meydan verilmemesi için, gerekli görülen ilaç ve tıbbı malzemeler, reçete veya raporun vakfa ibraz edilmesi kaydıyla, vakıf mütevelli heyet kararıyla SYDV ödeme Taahhüt Belgeleriyle vakıfça temin edilebilir.
"SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi 1 " belgesi konusunda;
*Bu belge ile, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.
*Bu belge ile hasta sadece 1 kez yataklı tedavi görebilir. Daha sonra yapılan kontroller veya tedaviler için gereği ve vakıf mütevelli heyetince uygun görülmesi halinde vakıfça ayrı ayrı taahhüt belgesi düzenlenmesi gerekir.
*"Kronik hastalıklardan sadece kanser ve böbrek hastalarının kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri için belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Ancak, 4 ayda bir vakıfça sosyal güvenlik sorgulaması yeniden yapılır.

7.4.YEŞİL KARTI OLMAYANLARIN SAĞLIK GİDERLERİ,
Yeşil kartı olmayanların, tedavi giderlerinin karşılanması için vakfa yaptıkları başvurulardır.
A) Yeşil kartı olmayanların henüz herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden Vakfa yaptıkları başvurular ile ilgili olarak;

Su kapsamda yapılan başvurularla ilgili Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler:

3816 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse SSK hastaneleri ile şevkleri halinde üniversite hastanelerindeki yataklı ve ayakta tedavilerinin ücretsiz yapılması, yataklı tedavilerinde gerekli her türlü ilaç ve tıbbı malzemelerin hastanelerce karşılanması, ayakta tedavilerine yönelik ilaçlar ile yasa kapsamındaki diğer sağlık giderlerinin de karşılanması imkanı sağlandığından; yeşil kartı olmayanların " Yeşil Kart"a başvurmaları istenir ve sonuçlanması beklenir.

Başvuru sahibinin Yeşil Kart almaya hak kazanması halinde, 3816 Sayılı_ Kanunla sağlanan haklara yönelik hizmetleri herhangi bir ücret ödemeksizin alacağı için vakıfça herhangi bir işlem yapılmaz.
Ancak, yeşil kart başvurusu sonuçlanıncaya kadar ayakta tedavilerinde gerekli ve sağlık kurulu raporuyla sürekli ilaç-tıbbı malzeme kullanması gereken kronik hastalar için7.3JA.2'de yeralan belgeler ile birlikte 7.3JA.3'deki usul ve esaslar uygulanır.
Başvuru sahibinin yeşil kart talebinin reddedilmesi halinde, başvuru konusuna göre 7.3 bölümünde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilir.

B) Yeşil Kartı olmayanların, yeşil kart başvurusu öncesine ait hastane-ilaç-tıbbı malzeme borçları,

B.1. Başvuru Kapsamı;

Yeşil kartlarının olmamasına karşılık, yeşil kart başvurusu öncesinde, tedavileri nedeniyle borçlanan vatandaşlarımızın;
• Devlet, SSK, Üniversite hastanelerindeki acil tedavi giderlerini,
• Ayakta veya yataklı tedavilerinde kullanılmış olan ilaç, tıbbı malzeme giderlerini kapsar.

B.2.Başvuru için gerekli belgeler;

1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. Nüfus cüzdan fotokopisi (evli ise eşinin de)
3. İkametgah belgesi,
4. "Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)

Yardım konusuna göre vakfa ibraz edilmesi gereken ek belgeler;

• Devlet, SSK, üniversite hastanelerine ait borçlar için;
* Tedavi - Borç Bilgilendirme Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)
*Hizmet dökümü
*Epikriz raporu (yataklı tedavi için)
• İlaç-tıbbı malzeme/cihaz borçları için; ilaç için; fatura, reçete, kupür asılları, (kronik hastalarda varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı malzeme için; fatura, reçete asılları, ( varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı cihaz için; fatura, sağlık kurulu raporu asılları,
• Ameliyat sarf malzeme borçlerı için

Hastane borçları için,

Vakıfça, "Tedavi - Borç Bilgilendirme Belgesi" hastanın tedavi gördüğü ve borçlu bulunduğu hastane tarafından düzenlenmek ve geri vakfa ibraz edilmek üzere başvurana verilir.

İlgili Hastane tarafından doldurulan "Tedavi-Borç Bilgilendirme Belgesinin" incelenmesi sonucunda;

*Sadece (1) inci maddenin işaretlendiğinin (acil tedavi-borçlu) tespiti halinde, başvuru kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

İlaç borçları için;

Başvuru, fatura, reçete asılları ile ilaç kupürlerinin (kronik hastalarda varsa sağlık kurulu raporu) vakfa ibraz edilmesi kaydıyla kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Tıbbı malzeme ve cihaz borçları için;

Başvuru, tıbbı malzeme borcu için; fatura aslı ile reçete aslının (varsa sağlık kurulu raporu) tıbbı cihaz borcu için, fatura aslı ile sağlık kurulu raporunun vakfa ibraz edilmesi kaydıyla kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Ameliyat sarf malzeme borçları için;

Başvuru, fatura aslı ile ameliyat sarf malzemelerinin hastanece kullanıldığını gösterir kullanıldı belgesinin, vakfa ibraz edilmesi kaydıyla kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Değerlendirme ve karar

Başvurular, vakıf mütevelli heyetince, borç tutarı ve başvuru sahibinin ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir.

Vakıf mütevelli heyetince uygun görülmeyen başvurularda ret gerekçesi, uygun görülen başvurularda ise vakıfça karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karar alınır.

Vakıf mütevelli heyetince, yardım talebi uygun görülmeyen başvuru sahibine, istenmesi halinde ret gerekçesi belirtilerek vakıfça yazılı bilgi verilir.

Vakıf mütevelli heyetlerince, yardım talebi uygun görülenler için gerekli işlemler bekletilmeksizin yerine getirilir ve ilgililerine ödemeler yapılır.

'İleri tetkik ve tedavisi için üniversite hastanesine sevk edildiğinin, tespiti halinde, sevk edilen üniversite hastanesince düzenlenmek üzere Tanı-Tedavi Durum Belgesi verilir.

Başvuru sahibi "Tanı-Tedavi Durum Belgesiyle" ilgili üniversite hastanesine başvurur. Bu belge ile üniversite hastanesine başvuranlar, hastanece yapılacak ayakta tetkik ve tedavi masraflarını kendisi karşılamayı taahhüt etmiş sayılır. Tetkik ve tedavileri sonuçlandıktan sonra hastanece düzenlenmiş olan "Tanı ve Tedavi Durum Belgesi" başvuru sahibince tekrar vakfa getirilir.
İlgili üniversite hastanesi tarafından doldurulan Tanı-Tedavi Durum Belgesinin" incelenmesi sonucunda;
* Tanı konulduğunun, ayakta veya yataklı tedavi gerektiğinin tespiti halinde başvuru kabul edilir.
*Tanı konulduğunun, hastalığın kronik olmadığının ve yataklı tedavi gerektiğinin tespiti halinde başvuru kabul edilir.
Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur. Başvurular, vakıf mütevelli heyetince başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir.
Vakıf mütevelli heyetinin, uygun görmediği başvurular için ret gerekçesi belirtilerek karar alınır, istenmesi halinde başvuru sahibine, ret gerekçesi belirtilerek yazılı bilgi verilir.
Vakıf mütevelli heyetinin uygun gördüğü başvurularda ise karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karara alınır. Karar uyarınca, vakıfça;
Hastane için, "SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi 1" ile üniversite hastanesine sevk edilir..
Üniversite hastanesi tarafından fatura ile diğer belgelerin vakfa gönderilmesini müteakip, kararda yer alan tutar (katkı ise, katkı dışındaki tutarın başvuru sahibince ödendiğinin belgelendirilmesi kaydıyla) jlgili sağlık kuruluşuna ödenir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Yataklı tedavilerde gerekli ilaç ve tıbbı malzeme temini konusunda;
Vakıfça, "SYDV ödeme Taahhüt Belgesi 1' ile üniversite hastanesine sevk edilen hastaların yataklı tedavilerinde gerekli ilaç ve tıbbı malzemeler hastanelerce karşılanır. Ancak, gerekli ilaç ve tıbbı malzemenin hastane eczanesinde bulunmaması veya çeşitli gerekçelerle temin edilememesi durumunda, hastanın mağduriyetine meydan verilmemesi için, gerekli görülen ilaç ve tıbbı malzemeler, reçete veya raporun vakfa ibraz edilmesi kaydıyla, vakıf mütevelli heyet kararıyla SYDV ödeme Taahhüt Belgeleriyle vakıfça temin edilebilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi 1 " belgesi konusunda;
*Bu belge ile, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.
*Bu belge ile hasta sadece 1 kez yataklı tedavi görebilir. Daha sonra yapılan kontroller veya tedaviler için gereği ve vakıf mütevelli heyetince uygun görülmesi halinde vakıfça ayrı ayrı taahhüt belgesi düzenlenmesi gerekir.
*Kronik hastalıklardan sadece kanser ve böbrek hastalarının kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri için belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Ancak 4 ayda bir vakıfça sosyal güvenlik sorgulaması yeniden yapılır.

"Ayakta tedavisinde gerekli İlaç-Tıbbı malzeme/cihaz kullanması gerektiğinin tespiti halinde,
Başvuranın sağlık kurulu raporu ile reçetesini vakfa ibraz etmesi kaydıyla, başvurusu kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.
veya; başvuranın kronik hastalığı nedeniyle daha önceden hastane tarafından ayakta ilaç/tıbbı malzeme/cihaz kullanmasının gerektiği sağlık kurulu raporuna bağlanmış ve reçete edilmiş ise "Tanı Tedavi Durum Belgesi" istenmez.Başvuranın, tedavisi için gerekli ilaç veya tıbbı malzeme/cihaza ait sağlık kurulu raporu ile reçetesini vakfa ibraz etmesi kaydıyla, başvurusu kabul edilir. Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.
Başvurular, vakıf mütevelli heyetince başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir.
Vakıf mütevelli heyetinin, uygun görmediği başvurular için ret gerekçesi belirtilerek karar alınır. İstenmesi halinde başvuru sahibine, ret gerekçesi belirtilerek yazılı bilgi verilir.
Vakıf mütevelli heyetince uygun görülen;
*"ilaçlar Tablo-4'de yeralan esaslar doğrultusunda "SYDV ödeme Taahhüt Belgesi 2" ile temin edilir.
* Tıbbı malzeme/cihaz alımları yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde "SYDV Ödeme Taahhüt Belgesi 3" ile karşılanmaya devam edilir.

B) Yeşil Kart talebi reddedilenlerin, yeşil kart başvurusu öncesine ait hastane-ilaç-tıbbı malzeme borçlan,
B.1.Başvuru Kapsamı

Tedavileri nedeniyle borçlanan ancak tedavileri sonrasında yaptıkları yeşil kart başvuruları reddedilenlerin;
• Devlet, SSK, Üniversite hastanelerindeki acil tedavi giderlerini,
• Ayakta veya yataklı tedavilerinde kullanılmış olan ilaç, tıbbı malzeme giderlerini kapsar

B.2.Başvuru için gerekli belgeler;

1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. Nüfus cüzdan fotokopisi (evli ise eşinin de)
3. ikametgah belgesi,
4. "Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesi"(vakıf tarafından verilecek)

Yardım konusuna göre vakfa ibraz edilmesi gereken ek belgeler;

• Devlet, SSK, Üniversite hastanelerine ait borçlar için;
*"Tedavi - Borç Bilgilendirme Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)
*Hizmet dökümü
*Epikriz raporu (yataklı tedavi için)
• llaç-tıbbı malzeme/cihaz borçlan için;
*llaç için; fatura, reçete, kupür asılları, (kronik hastalarda varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı malzeme için; fatura, reçete asılları, ( varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı cihaz için; fatura, sağlık kurulu raporu asılları,
• Ameliyat sarf malzeme borçlan için;
*Fatura aslı,
*Ameliyat sarf malzemelerinin hastanece kullanıldığını gösterir "kullanıldı belgesi"

B.3. Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler:

Başvurular, 7.3/ B.2'de (1.2.3. ve 4.) yer alan belgelerin eksiksiz olarak vakfa verilmesi suretiyle yapılır.
Başvuran hakkında vakıfça yapılan sosyal güvenlik sorgulamaları sonucunda, sosyal güvencesi ile sağlık güvencesinin olmadığının tespiti halinde, "Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesine"bakılır.
"Yeşil Kart Başvuru Durum Belgesinden" (2.), (3.) veya (4) üncü maddelerinin birinin işaretlendiğinin( yeşil kart talebi veya vize talebi reddedilenler ile vizesini zamanında yaptırmayanlar) tespit edilmesi halinde;

7.5. 2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIK ALANLARIN, BU KANUNLA SAĞLANAN ÜCRETSİZ TEDAVİ HAKKI DIŞINDAKİ İLAÇ VE TIBBI MALZEME BEDELLERİ,

2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta olanların, bu kanunla kendilerine sağlanan ücretsiz tedavi hizmetleri dışında kalan her türlü sağlık giderlerinin (Örn. yataklı tedavilerinde gerekli ilaç, tıbbi malzeme, ayakta tedavilerine yönelik ilaç tıbbı malzeme gb.) karşılanması için vakıflara yaptıkları başvurular ile ilgili olarak;

Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler: 3816 Sayılı Kanunun 3. maddesi (c) bendinde yer alan "Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlara talepleri halinde hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir" hükmü uyarınca; 2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara da Yeşil Kart verilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, 2022 Sayılı Kanun kapsamında olup, sağlık yardımı için başvuranlar, Yeşil Kart bürolarına bizzat başvurmaları ve talep etmeleri halinde Yeşil Kart alabilecekleri konusunda vakıflarca bilgilendirilirler.

2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta olanların, yeşil kart başvurusu sonuçlanıncaya kadar geçecek süreye ilişkin gerekli görülen ve acil olan sağlık yardımları için T.S/A.S'de-yeralan usul ve esaslar, hastane-ilaç-tıbbı malzeme borçları için, 7.4/B bölümünde yeralan usul ve esaslar uygulanır.

7.6. KİMSESİZ, BİMEKAN KİŞİLERİN TEDAVİ GİDERLERİ,

A) Kapsam:

Emniyet güçleri tarafından veya çeşitli nedenlerle tedavileri için Devlet veya Üniversite Hastanelerine götürülen/giden sokakta barınan kimsesiz ve bimekan kişilerin, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme, ortez ve protez giderlerini kapsar.

B) Hastanelerce vakfa gönderilmesi gereken belgeler;

1.Hastanenin resmi başvuru yazısı
2. Değerlendirme raporu,
3.Yapılan tedaviye ait dökümlü masraf listesi,
4.Kimlik fotokopisi (varsa)
5. Epikriz raporu,

C) Uygulama usul ve esasları;

Hastanelerce yapılması gereken iş ve işlemler;
Hastanenin görevlendirdiği sosyal hizmet uzmanı ile psikolog veya bu personelin olmadığı hastanelerde hastanın bakıldığı servis yetkilileri hasta ile görüşür. Görüşme ve hastane kayıtlarından, hastanın geliş şekli, ikametgahının olup, olmadığı incelenir. Hastanın, kimsesiz ve bimekan olduğuna kanaat getirilmesi halinde, tüm bilgileri içeren bir "değerlendirme raporu" hazırlanır.

Hastane resmi yazısı ekinde.değerlendirme.raporu, dökümlü masraf listesi, kimlik fotokopisi (varsa) ile epikriz raporunu bulunduğu yerin İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderir.

Vakıflarca yapılması gereken iş ve işlemler;
Hastanenin başvurusu, vakıf görevlisi tarafından incelenerek bilgi ve belgelerin tam olması halinde, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Vakıf mütevelli heyetince yapılan değerlendirme sonucunda;

Hasta hakkında vakıfça yeniden sosyal inceleme yapılması istenebilir. Hastanın ikametgahının tespiti veya kimsesiz ve bimekan olmadığına kanaat getirilmesi halinde, hastanenin talebi reddedilir. İlgili hastaneye yazılı bilgi verilir..

Talebinin uygun görülmesi halinde, tedavi bedeli ilgili vakıfça hastaneye ödenir.

7.7. YABANCI UYRUKLULARIN TEDAVİ GİDERLERİ,

3294 Sayılı Kanunun amacı doğrultusunda, her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan yabancı uyrukluların ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri için yapabilecekleri başvurulardır.

Bu başvurular, henüz bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce yapılabileceği gibi tedavinin sonuçlanmasını müteakip hastane, ilaç, tıbbı malzemeye yönelik yaptıkları borçların karşılanması için de olabilecektir. Bu nedenle usul ve esaslar her iki kapsam için ayrı, ayrı düzenlenmiştir.
A) Başvuru yeri:

• "İkamet Tezkeresi" olanlar; ikamet yerinde İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
• İkamet Tezkeresi olmayanlar; bulundukları yerdeki İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,

B) Sağlık Kuruluşuna gitmeden vakfa yapılan başvurular;

B.1.Başvuru Kapsamı

TC vatandaşı olmayan yabancı uyrukluların;
• Devlet veya SSK hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,
• Devlet veya SSK hastanelerince şevkleri halinde üniversite hastanelerindeki yataklı tedavi giderlerini,
• Kronik hastaların yataklı veya ayakta tedavi giderleri ile (böbrek, kanser, diyabet,~âkciğer tüberkülozu, aids gibi hastaların diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, gibi) ayakta tedavilerinde gerekli ilaç ve tıbbı malzeme bedellerini, kapsar

B.2. Başvuru için gerekli belgeler,

1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. İkamet tezkeresi olanlar için;
*ikamet tezkeresinin 1. ve 2. sayfasının örneği (sûresinin geçmemesi kaydıyla)
3. İkamet tezkeresi bulunmayanlar için, 'Pasaport örneği,
Yardım konusuna göre vakfa ibraz edilmesi gereken ek belgeler;
• Devlet,SSK Hastanelerindeki tedavileri için;
*Tanı-Tedavi Durum belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
• Üniversite hastanelerindeki tedavileri için;
* Devlet/SSK hastanesince düzenlenen ve üniversite hastanesine şevkinin gerektiğine dair bölümün işaretlendiği Tanı-Tedavi Durum Belgesi"
* Üniversite hastanesince düzenlenen Tanı-Tedavi Durum Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)
• Ayakta tedavilerde; ilaçr tıbbı malzeme için,
*Kronik hastalığı olmayanlar için, reçete aslı,
*Kronik hastalar için, sağlık kurulu raporu ile reçete aslı,
• Yataklı tedavilerde; ilaç-tıbbı malzeme için, Yataklı tedavilerde gerekli ilaç-tıbbı malzeme, "Vakfın ödeme Taahhüt Belgesi 1" gereğince hastanelerce temin edilecektir. (Vakıfça tedavi gördüğü hastaneye ödeme taahhüdünde bulunanlar için)

B.3. Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler;

Başvurular, 7.7 / B.2'de (1.2.veya 1.3.) yer alan belgelerin eksiksiz olarak vakfa verilmesi suretiyle yapılır.
Başvuru sahibinin ikamet tezkeresinde çalışma izninin bulunduğunun tespiti halinde, kendisinin ve evii olması halinde eşinin Tablo 3'de belirtildiği şekilde sosyal güvenlik sorgulamaları yapılır.
İkamet tezkeresinde çalışma izninin bulunmasına karşılık sosyal güvencesi ile sağlık güvencesi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklular ile ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyrukluların; 7.3/A.3'de belirtilen şekilde hastanelerdeki tedavileri sağlanır, ilaçları temin edilir.

C) Borçlanılmış sağlık giderleri için yapılan başvurular;

Tedavileri nedeniyle borçlanmış olan ve ödeme gücü bulunmayan yabancı uyrukluların;
• Devlet, SSK, Üniversite hastanelerindeki acil tedavi giderlerini,
• .Ayakta veya yataklı tedavilerinde kullanılmış olan ilaç, tıbbı malzeme giderlerini, kapsar.

C.2. Başvuru için gerekli belgeler

1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. İkamet tezkeresi olanlar için;
*ikamet teskeresinin 1. ve 2. sayfasının örneği (sûresinin geçmemesi kaydıyla)
3. İkamet teskeresi bulunmayanlar için,
*Pasaport örneği,

Yardım konusuna göre vakfa ibraz edilmesi gereken ek belgeler;

• Devlet, SSK veya Üniversite Hastane borçları için;
*"Tedavi-Borç Bilgilendirme Belgesi" (vakıf tarafından verilecek)
*Hizmet dökümü
*Epikriz raporu (yataklı tedavi için)

• ilaç-tıbbı malzeme/cihaz borçlan için;
*llaç için; fatura, reçete, kupür asılları, (kronik hastalarda varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı malzeme için; fatura, reçete, (varsa sağlık kurulu raporu)
* Tıbbı cihaz için; fatura, sağlık kurulu raporu

• Ameliyat sarf malzeme borçları için;
*Fatura aslı,
*Ameliyat sarf malzemeleri için hastanece kullanıldığın gösterir kullanıldı belgesi

C.3. Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler:

Başvurular, 6.7 / C.2'da (1.2 veya 1.3.) yer alan belgelerin eksiksiz olarak vakfa verilmesi suretiyle yapılır.
Başvuru sahibinin ikamet teskeresinde çalışma izninin bulunduğunun tespiti halinde, kendisinin ve evli olması halinde eşinin Tablo 3'de belirtildiği şekilde sosyal güvenlik sorgulamaları yapılır.

İkamet teskeresinde çalışma izninin bulunmasına karşılık sosyal güvencesi ile sağlık güvencesi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklular ile ikamet tezkeresi bulunmayan yabancı uyrukluların 6.3/ B.3de;

*Hastane borçları,
*İIaç borçları, Tıbbı malzeme ve cihaz borçları,
*Ameliyat sarf malzeme borçları,
başlıkları altındaki usul ve esaslar uygulanır

7. 8. ÖZEL MERKEZLERDEKİ HEMODİYALİZ GİDERLERİ,

A) Başvuru Kapsamı;

Diyaliz üniteleri olan Devlet veya SSK Hastanelerinde ünitelerinin dolu olması nedeniyle, hemodiyaliz tedavisine alınamayan böbrek hastalarının özel diyaliz merkezlerindeki diyaliz giderlerinin karşılanmasına yönelik başvuruları kapsar.

B) Uygulama usul ve esasları;

1. Bu kapsamdaki başvurular, diyaliz üniteleri bulunan Devlet veya SSK hastanesinin (yeşil kartlıların yeşil kart sevk zincirine uygun olarak, yeşil kart talebi reddedilenlerin Tanı-Tedavi Durum Belgesiyle sevk edilmeleri kaydıyla üniversite hastaneleri dahil) ünitelerinin dolu olması nedeniyle hastanın programa alınamadığını ve özel bir merkezine şevkinin uygun görüldüğünü gösterir Ek:11'deki "Özel Diyaliz Merkezine Sevk Belgesini" düzenlemeleri halinde yapılır.
2. Yeşil kartlı olup olmadığına bakılmaksızın, bu kapsamdaki başvurular için de sosyal güvenlik sorgulamaları ve sosyal incelemeleri vakıflarca yapılır. Başvuru, vakıf mütevelli heyetlerince hastanın ekonomik gücü çerçevesinde değerlendirilir.
3." özel Diyaliz Merkezi Sevk Belgesi" düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
4. Vakıflarca "özel Diyaliz Merkezlerine" verilecek ödeme taahhütlerinin süresi 1 yıldır. Bu süre içinde, hastanın sosyal güvenceye veya tedavi giderini karşılayacak ekonomik güce kavuştuğunun tespiti halinde, 15 gün içinde vakıfça özel diyaliz merkezine yazılı bilgi verilerek herhangi bir ödeme yapılmaz.
5. Özel Merkezlerde hemodiyaliz giderleri vakıflarca karşılananların 3 ayda bir sosyal güvenlik sorgulamaları yapılır.

c) Başvuru için gerekli belgeler;

1. Vakfa başvuru belgesi, (vakıf tarafından verilecek)
2. Nüfus cüzdan fotokopisi (evli ise eşinin de)
3.ikametgah belgesi,
4.Sağlık kurulu raporu (böbrek hastası tanısının belirtildiği ve hemodiyaliz alması gerektiğine dair)
5."Özel Diyaliz Merkezi Sevk Belgesi" EK.11 (vakıf tarafından verilecek)

D) Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler;

Sosyal güvencesi ile sağlık güvencesinin olmayan böbrek hastalarının, diyaliz ünitelerinin dolu olması nedeniyle Devlet veya SSK hastanesinde programa alınmayarak, özel diyaliz merkezi için vakfa yaptıkları başvurular, 7.8 / C'de (1.2.3.4) yer alan belgeleri eksiksiz olarak vakfa vermeleri suretiyle alınır.

Başvuranın sosyal güvenlik sorgulamaları, Tablo 3'de belirtildiği şekilde vakıfça yapılır.

Sorgulamalar sonucunda, sosyal güvencesi ile sağlık güvencesi olmadığı tespit edilen böbrek hastalarının;

Vakıfça "özel Diyaliz Merkezine Sevk Belgesi" diyaliz ünitesi bulunan Devlet veya SSK Hastanesi tarafından düzenlenmek ve geri vakfa ibraz edilmek üzere başvurana verilir.

"özel Diyaliz Merkezine Sevk Belgesi" ile özel diyaliz merkezine sevk edilenler için, vakıfça, başvuru sahibinin ikametgahına yakın varsa en az 3 özel diyaliz merkezinden, yoksa en yakın diyaliz merkezinden "Özel Diyaliz Merkezi Sevk Belgesinde" belirtilen seans üzerinde aylık olarak fiyat teklifleri alınır.

Başvuru sahibi hakkında vakıf görevlilerince düzenlenecek ekonomik ve sosyal inceleme raporu ve diğer bütün belgeler değerlendirmek ve karar bağlanmak üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Başvuru, vakıf mütevelli heyetince, başvuru sahibinin tedavi giderini ödeme imkanı olup, olmadığı dikkate alınarak değerlendirilir..

Vakıf mütevelli heyetinin uygun görmediği başvurularda ret gerekçesi, uygun gördüğü başvurularda ise en uygun teklif veren merkez seçilerek 1 yıl süreyle karşılanacak tutar veya sağlanacak katkı miktarı belirlenerek karara alınır.

Vakıf mütevelli heyetince, yardım talebi uygun görülmeyen başvuru sahibine, istenmesi halinde ret gerekçesi belirtilerek vakıfça yazılı bilgi verilir.

Vakıf mütevelli heyetince yardım talebi uygun görülenler için alınan karar doğrultusunda, vakıfça,
*1 yıl süreyle diyaliz giderlerinin karşılanacağı, "Diyalizleri esnasında gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler, işlemin ayrılmaz bir parçası olduğundan, merkezlerce temin edilerek, hizmet faturasına yansıtılacağı,
*Diyaliz giderine ilişkin faturanın aylık fatura edilmesi gerektiği,
*Aylık diyalizi alan başvuru sahibinin, "hemodiyaliz tedavisini aldığını gösterir" imzalı aylık diyaliz
programı çizelgesinin vakfa göndermesi gerektiği, hususları belirtilerek, vakıfça ilgili merkeze yazılı "ödeme Taahhüdü" verilir.

Özel diyaliz merkezi tarafından, fatura edilen aylık diyaliz giderleri, aylık diyaliz programı çizelgesi kontrol edilerek vakıfça ödenir.

7.9. DİĞER SAĞLIK DESTEK YARDIMLARI

Bu uygulama kapsamı dışında kalan ve (icra takibine alınan hastane borçları, Türkiye'de satışı olmayan ilaçlar,
Bütçe Uygulama Talimatında yer almayan ancak tedavi için gerekli olan ilaçlar gibi ortaya çıkabilecek münferit sağlık talepleri) zaruret görülen hallerde vakfa yapılan başvurular, vakıf mütevelli heyetlerince değerlendirilir ve gereği vakıfça yapılır.

2 ) Sosyal güvencesi ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ayakta tedavilerinde gerekli ilaçların teminine yönelik iş ve işlemler;

A) Vakıflarca yapılacak iş ve işlemler

=> Emekli Sandığı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşları Reçete Kontrol Uygulaması" dahilinde anlaşması bulunan eczaneler (vakıf mütevelli heyeti tarafından belirlenecek eczaneler) ile vakıf arasında sözleşme yapılır.

=> Reçete, vakıf mütevelli heyeti tarafından uygun görülür.

:=> Reçete sahibinin ilk gelişinde (eczaneye gönderilmeden önce) kimlik bilgileri "Kamu Kurum ve Kuruluşları Reçete Kontrol Uygulamasında" yeralan "Şahıs Giriş/Düzeltme"bölümüne girilir.

=> "Şahıs Giriş/Düzeltme" işlemi sonuçlandırıldığında;

• Kişinin yeşil kartlı olması halinde, ekranın sol alt köşesinde "KİŞİ YEŞİL KART SAHİBİDİR" ifadesi belirir. Bu durumda, vakıf mütevelli heyetince karar alınmış dahi olsa kararın iptaline gidilir. Başvurana ilaçlarını yeşil kart uygulaması kapsamında ücretsiz alabileceğine dair "Yeşil Kartlı Bilgilendirme Yazısı" (4) nolu maddesi işaretlenerek verilir.

Kişinin yeşil kartlı olmaması halinde reçetenin arkası;

" TC. Kimlik nolu kişiye ait bu reçete bedeli, Vakıf mütevelli heyetinin /...../200.... tarih ve sayılı kararı uyarınca,, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfmızca ödenecektir."

şeklinde kaşelenir, vakıf mührü basılır, açık adı ve soyadı yazılarak vakıf müdürü / sorumlusu/ yetkilisi tarafından imzalanarak, başvurana verilir.

B) Eczanelerce yapılacak iş ve işlemler
Reçete sahibine, eczane tarafından ilaçlar verilir. İlaçların teslim edildiğine dair imzası alınır.
• Fatura aslı,
• Reçete aslı,
• ilaç Kupürleri,
• . Liste,
reçete kaşesinde yeralan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderilir.

C) Vakıflarca yapılacak kontrol ve Ödeme
• ilk kontrol; reçetede yazılı ilaçlar ile ilaç kupürleri karşılaştırılarak,
• İkinci kontrol; faturada yeralan tutar ile verilen ilaçlara ait tutarın "Reçete Yekûn Alma" bölümünden karşılaştırılarak,
• Üçüncü kontrol; sağlık kurulu raporlu hastaların ilaçlarının tanıyla uygunluğunun "Kontrol Edilmemiş Raporlar" bölümünden karşılaştırılarak, yapılır.

Faturada yeralan tutar ile kupürler toplamının farklı olması veya sağlık kurulu raporunda yeralan tanı/teşhisin eczane tarafından yanlış girildiğinin tespiti halinde ilgili eczane uyarılarak gerekli düzelteme Emekli Sandığı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşları Reçete Kontrol Uygulamasının" ilgili bölümünden yapılır.
Kontroller sonucunda ödenmesi gereken tutar ilgili eczaneye vakıfça ödenir.


D) Diğer Yardımlar:

Vatani görevlerini yaparken sakat kalan gazilerimiz ile evlatlarını kaybeden şehit ailelerimize de gıda, giyecek, yakacak, barınma ve para yardımı yapılmaktadır. Şehit aileleri ve gazilerimiz gerek ikamet ettikleri ilçenin S.Y.D.Vakfına, gerekse Valilik binasında hizmet veren ve Vakfımıza bağlı görev yapan Şehit aileleri ve Gazi İrtibat Bürosuna doğrudan müracaat edebilirler.

Vakfımız tarafından sosyal amaçlı olarak yiyecek, giyecek, yakacak, barınma ve ulaşım yardımları ilçe vakıflarıyla koordineli olarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılmaktadır.

Yabancı ülke vatandaşlarının Vakfımızdan yardım talepleri olması halinde bu kişilerin Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve/veya mülki İdare Amirliklerinden alacakları/aldıkları oturma müsaade belgesi veya pasaportları ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kişiler uygun koşulları taşıdıkları takdirde yukarıda belirtilen yardımlardan istifade edebilirler.

"

Sosyal yardımlardan kimler faydalanabilir?, sosyal yardımlaşmadan yardım almak için nereye başvurmalıyım?, SYDV Yardım Türleri, Yardım Türleri ve Başvuru Koşulları" anlatıldı...

4 yorum

Internet Explorer benim iş

Internet Explorer benim iş için bir web sitesi görüntülemek için ama şimdi bunu yükseltilmiş olduğunu, bu işe yaramazsa izin! Nasıl tekrar işe alabilirim? Ben iş için online test yapmak gerekli yardım lütfen ..

10.04.2014 - Ziyaretci

Internet Explorer benim iş

Internet Explorer benim iş için bir web sitesi görüntülemek için ama şimdi bunu yükseltilmiş olduğunu, bu işe yaramazsa izin! Nasıl tekrar işe alabilirim? Ben iş için online test yapmak gerekli yardım lütfen ..

10.04.2014 - Ziyaretci

nerden hakkınız sosyologlar?

bi istemeyi bırakın şu kadroları canım.

işiniz boşa yorumlar yapmak, aileden ne anlarsınız?

aile İMD nin işi

boşa yorum yapmayın...

31.01.2015 - Ziyaretci

bence İMD ye başvuru hakkı bile vermemeli

elini sallasan İMD çıkıyor arkadaşım

31.01.2015 - Ziyaretci